Gebruiksvoorwaarden

 • 1. Algemeen 

  De inhoud van deze website wordt beheerd door Fidea nv. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij elke raadpleging en gebruik van de website van Fidea. Personen die zich tot die website toegang verschaffen en informatie oproepen, verklaren dat zij ermee instemmen de onderstaande bepalingen na te leven.

  Door zich toegang te verschaffen tot de website, informatie op te roepen en/of gebruik te maken van de applicaties van de website, stemt de bezoeker in met onderstaande bepalingen en verbindt hij er zich toe deze na te leven.

  Fidea kan de juridische informatie steeds eenzijdig wijzigen.

  2. Afwijzing van aansprakelijkheid

  De informatie die wij u op deze website aanbieden heeft niet de waarde van een professioneel advies. We kunnen niet garanderen dat deze informatie een volledig en accuraat antwoord biedt op uw vragen of geschikt is voor het doel dat u nastreeft.

  Hoewel wij ons best doen om deze informatie regelmatig bij te werken, kunnen we niet garanderen dat zij steeds volledig of actueel is.

  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, houdt de informatie op deze website geen aanbod in. De diverse webpagina’s, met inbegrip van de interactieve toepassingen, hebben een louter informatieve waarde, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  Deze website, de informatie en de simulaties erin vervat, kan rechtstreeks noch onrechtstreeks aanleiding geven tot het inroepen van onze aansprakelijkheid, behalve ingeval van opzet of grove fout.

  Voor actuele informatie aangepast aan uw verzekeringsnoden, een professioneel advies en/of een verzekeringsaanbod kan u contact opnemen met uw verzekeringsbemiddelaar.

  In het geval dat op deze website verwezen wordt naar andere websites (bijvoorbeeld in de vorm van hyperlinks), zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van websites die via hyperlinks, metatags of op enigerlei andere wijze naar deze Fidea website verwijzen. De risico's verbonden aan een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites zijn volledig voor rekening van de gebruiker.

  3. Afgestemd op de Belgische verzekeringsmarkt

  De informatie en diensten op deze website zijn uitsluitend bestemd voor de Belgische verzekeringsmarkt. Alle juridische betrekkingen die voortkomen uit de toegang tot de Fidea website zijn onderworpen aan het Belgische recht. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

  Indien u zich vanuit een ander rechtsgebied toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van de Fidea website”.

  4. Auteursrecht

  De teksten, tekeningen, foto's, lay-out, beelden, software, handels- en domeinnamen, merken, logo's en alle andere bestanddelen - van welke aard ook - van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten hetzij van Fidea of van derden.

  Zij mogen enkel voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, mits u er geen enkele wijziging aan aanbrengt en ook de verwijzing naar intellectuele eigendomsrechten ongewijzigd laat. Als verzekeringstussenpersoon van Fidea mag u deze informatie enkel in papieren vorm ter beschikking stellen van of elektronisch doorsturen naar (potentiële) cliënten als aan voormelde voorwaarden is voldaan én voor zover de informatie op de website is opgenomen in een format dat u kan downloaden (cumulatieve voorwaarden) . Het opslaan en ter beschikking stellen ervan op de eigen website is in geen geval toegestaan.

  Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van enig bestanddeel verboden. 

  Wij wijzen er ook op dat een aantal benamingen, tekens en logo's die op deze site werden gebruikt (onder andere het logo en de benaming van Fidea), gedeponeerde merken zijn.

  Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk en integraal toe deze intellectuele rechten te eerbiedigen.

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: